downicon

رنگ بندی های CRM

رنگ بندی های CRM
رنگ بندی های CRM
مشتریانی که اطلاعاتشان با نرم افزار معین یکی است: مشخصات حقیقی و حقوقی ، فاکتورها ، قراردادها، دریافتها و پرداختهای آنها کامل در CRM ثبت شده است.
فیلد "مسائلی که در مورد این هویت باید بررسی شود" در مشخصات حقوقی مشتری، توسط کارشناس بررسی شود.
نماینده فروش (متن "(نماینده فروش)" در نام هویت درج شود)
تامین کننده (متن "(تامین کننده)" در نام هویت درج شود )
مشتریان بلاک شده (مشتری بدهکار و بلاک شده (متن "(بلاک شده)" در نام هویت درج شود). اختصاص رنگ با تایید خانم آخوندی انجام شود
مشتریانی که قفل گم کرده اند (رنگ هویت حقوقی که قفل گم کرده و متن "(قفل گم شده)" در نام هویت درج شود) ** فقط بک آپ ابری و ضد باج افزار از نرم افزار قبلی انتقال داده شود و به هیچ وجه افزونه ها روی نرم افزار جدید فعالسازی نشوند
مشتریانی که از نرم افزار معین استفاده نمی کنند