ارتقای نرم افزار

تمامی محصولات نرم افزاری معین نسبت به هر شغل دارای امکانات کامل حسابداری هستند ارتقای نرم افزار نسخه نرم افزار فروشگاهی شما را به مشاغل تعمیرات یا تولید یا پیمانکاری ارتقا می دهد و قیمت ارتقای نرم افزار تقریبا ما به التفاوت قیمت نسخه فروشگاهی تا نسخه مد نظر می باشد.

افزونه ارتقاء به نسخه مویرگی